Vår akademi

Vår akademi har vuxit fram ur arbetsmaterial, som under tio års tid, använts vid föreläsningar och i utvecklingsinsatser kopplat till frågor gällande verksamhetens uppdrag, organisation och ledning på några universitet och högskolor i Sverige.

Vår akademi är tänkt att kunna användas i utbildnings- och utvecklingsinsatser för ledare, kollegor/medarbetare, fackliga företrädare och studenter var för sig eller tillsammans. För några läsare rymmer innehållet nya tankar, ny kunskap. För andra som är initierade i akademins komplexitet kan innehållet vara en bild att ”spegla” sig i. För den oinvigde kan det fungera som en introduktion till en intressant och mångfasetterad verksamhet.

Vår akademi syſtar till att kortfattat bidra med några tankemodeller och verktyg som stöd i arbetet med ledning av och i en akademi. Fokus ligger på att kunna navigera i själva vardagsarbetet med att lösa akademins samlade uppdrag – forskning, utbildning och samverkan. Ett uppdrag som, med tanke på hur vi organiserar våra lärosätesmiljöer, kräver samspel och balans mellan skilda logiker och olika ledningsprinciper.

Idag råder oſta spänningar i ledandet av akademin mellan de två ledningsprinciperna kollegialitet och linjestyrning. Våra akademier skulle tjäna mycket på att samtalen kring ledningsprinciperna både fördjupas och breddas med ambitionen att ta tillvara det bästa i respektive modell och se de två ledningsprinciperna som kompletterande istället för varandras motsatser – starka kollegiala strukturer i kompetent samverkan med en stark linjeorganisation, allt för att lösa akademins samlade uppdrag på bästa sätt.

I detta arbete, med dialogen som grund, gäller det att hantera flera ”sanningar” samtidigt, finna gemensamma lösningar samt hitta vägar och riktmärken för att ta sig fram i nya sammanhang, ibland på okända vatten.

Vår Akademi är indelad i tre huvudkapitel: ”Kompletta akademiska miljöer”, ”Organisationsberättelsen” och ”Roller och mötesplatser”.

Boken börjar med en beskrivning av kompletta akademiska miljöer i Sverige. Med hjälp av tankemodellen ”Fyra akademiska ledningsrum” når vi det ”femte ledningsrummet”. Därefter kommer en del som handlar om själva organisationsberättelsen och hur den kan bidra till att öka graden av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. I den avslutande delen ”Roller och mötesplatser” som hanterar ledarskap och medarbetarskap, gruppen och våra vardagsmöten byter Vår akademi successivt karaktär och inriktning, från beskrivande/reflekterande till handfasta tips och råd gällande roller och mötesformer som behövs i vardagen för att driva en bra verksamhet med ett gott resultat – det blir mycket ”gör så här” och ”tänk på”.